Tag Archives: Neitropia

Кожа от риба при лечение на изгаряния

Учени от Федералният Университет в севернобразилския град Кеъра експериментират с ново лечение на множествени изгаряния, прилагайки кожа от рибата тилапия, намалявайки многократно болковия синдром и нуждата от медикаменти. Лекарите обгръщат изгорялата кожа на детето със стерилизирана кожа на тилапия риба в Института д-р Хосе Фрота в североизточния крайбрежен град Форталеза, Бразилия, 3 май 2017 г. […]

Кожа от риба при лечение на изгаряния — NEITROPIA

Курс “Тригерни Точки ” “Trigger Points” Course

Курс “Тригерни Точки “

Дата – 15-16/02/20

Място: Rosslyn Dimyat Hotel Varna

Цена – 340 лв

Лектор – Физиотерапевт Владимир Ботезату


Език: Руски, Английски, Симултанен Превод на Български


Организатори & Контакти & Регистрация:
Нейтропия Клиника Др. Елия Костова
Email: neitropia@live.com
Mob: +359/88 458 6208
Web : https://neitropia.com
Медилинк ЕООД Др. Рафи Караджиян
Email : medilinkco@telecoms.bg
Mob: +359/88 772 8900
Web : https://medilinkbg.co


Предварително заплащане 200 лв до 20/01/20 в офис “Медилинк ЕООД” гр.Варна ул.”Брегалница” N 26-28

Целта на курса по терапевтични точки е придобиване и разбиране от специалистите на основните техники за лечение на болка чрез въздействие върху тригерните точки.
Специалистите ще получат теоретични знания и практически умения за лечение на състояния като: мигрена и главоболие, болки в шията и гърба, болки в раменете, тенис лакът, синдром на карпалния тунел, дискална херния, тазова болка, тазобедрене, крака, коляно, плантарен фасциит, ишиас и пириформен синдром, тендонит, ригидност на мускулите и ставите, изтръпване на ръцете и пръстите и др.
Този практически курс ще предостави на участниците важна информация за патофизиологията на миофасциалната болка, развитието на палпационни умения, диагнозата на тригерните точки и лечението на болезнения миофасциален синдром.
Участниците ще прегледат своите знания за мускулната анатомия и ще практикуват техниките за намиране на най-често срещаните тригерни точки и областите на насочена болка.
Какво представлява терапията с тригерни точки?
Около 85% от причините за клиничната болка са с мускулен произход. Терапията с тригерни точки е най-ефективната модалност на лечението, която се фокусира върху лечението на точките на болка, известни като Тригерни точки.
Терапията с тригерни точки се фокусира върху облекчаване на болката и лечение на определени състояния чрез различни техники за инактивиране на тригерните точки.
Какво представляват тригерните точки?
Тригерните точки са дискретни, фокусни, хиперируируеми точки с типична локализация в скелетните мускули. Когато мускулът “подава” триггерна точка, ще изпитваме силна болка, скованост, слабост, ограничено движение, а понякога гадене, виене на свят, нарушения на зрението и др. Тези точки могат да се натрупат в латентно състояние по време на живота, могат да продължат дълго след заболяването , но болката може да се активира от определени фактори: директна травма, многократна лека травма, преумора, неправилна стойка, продължително излагане на студ, топлина, стрес, недостиг на витамин / излишък и др.
Тригерните точки са различни от акупунктурните точки, енергийните точки или други езотерични концепции. Тригерните точки са физически явления, които могат да се усетят като се почувстват като „мускулен възел“, а генерираната болка е истинска и постоянна.
С какво тригерните точки се различават от другите причини за болка?
Тригерната точка е повече от “мускулен възел”, защото усещането за болка може да бъде както в мускула, в който се намира, така и в друга област на тялото. Например, болката в лакътната става може да бъде причинена от тригерна точка, разположена на нивото на мускула на рамото, ръката или трицепса; тригерна точка в M. quadriceps ще причини болка в коляното, а тази в крака ще причини болка в плантарната фасция.
Какво ще получите като участник?
-Програма за курсове “Терапия с тригерни точки” (130 страници, с подробни примери с изображения)
– Плакат “Тригерни точки”
– Терапия с тригерни точки
Комплект продукти (10 напречни ленти Linq)
Удостоверение за завършване на курса
-Нови знания, нови умения и възможност за използване на метода при много широк спектър от патологии
– Безплатна поддръжка от инструктори по всякакви специализирани въпроси
В края на курса участниците ще могат да:
– Определете и разберете особеностите на миофасциалните дисфункции
– Прилагайте методи за диагностициране и локализиране на тригерни точки
– Да се ​​оценят и практикуват методи за лечение на болезнен миофасциален синдром
– За лечение на хронична и остра болка чрез миофасциална терапевтична точка
Курсът е насочен само към специалистите: лекари (спортна медицина, медицина за възстановяване, ортопедия, травматология и др.), Физиотерапевти или асистенти на физиотерапевти, лицензирани масажисти, както и студенти от последната година.

Лекционен материал

1. Въведение. “Тригерните точки терапия” –  бърз и ефективен метод за облекчаване на болката.
·       Какво представляват тригерните точки.
·       Какво е синдром на миофасциална болка.
·       Актуалността на темата. История.
·       Етиология на тригерните точки. Клинични аспекти.
·       Класификация на тригерни точки.
·       Активиращи фактори
·       Утвърждаващи фактори

 2. Диагностика на тригерни точки. Умения за палпация
·       Симптоми и диагностични критерии
·       Локализация на тригерни точки. Област на насочена болка
·       Позициониране на пациента и техники за палпиране / идентифициране на тригерната точка


   3. Методи за лечение на тригерна точка
·       Инвазивни и неинвазивни методи на лечение
·       Дълбок масаж на тригерни точки
·       Техники на разтягане
·       Други методи на лечение


 4. Миофасциален болков синдром – област главата / шията.
·       Общ преглед. Локализация. Свързани симптоми. Лечение на тригерни точки (демонстрации и практика)
·       M. trapezius (горен , среден  и долен дял)
·       M.sternocleidomastoideus
·       Мускули осигуряващи дъвкателния процес

·       M.subocipitalis
·       M. temporalis
·       Mm. colli posterior
·       M. splenius capitis et cervicis

  5. Миофасциален болков синдром – горната част на тялото
·       Общ преглед. Локализация. Свързани симптоми. Лечение на тригерни точки (демонстрации и практика)
·       M.elevator scapule
·       Mm. pectoralis
·       Mm.scalenus
·       M. latissimus dorsi
·       M.supraspinatus
·       M. infraspinatus
·       Mm.romboideus
·       M. deltoideus
·       M.biceps brachii
·       M.triceps brachii
·       Мm.intercostalis
·       Diafragma toracica

   6. Синдром на миофасциална болка – лумбален гръбначен стълб и долни крайници
·       Общ преглед. Локализация. Свързани симптоми. Лечение на тригерни точки (демонстрации и практика)
·       Mm. paraspinatus
·       M. quadratus lumborum
·       M. iliopsoas
·       M. gluteus maximus
·       M. gluteus medium et minimus
·       M. rectus abdominis
·       M. pyriformis
·       Mm. semimembranosus et semitendinosus et  biceps femoris
·       Mm. quadriceps femoris
·       M. solei
·       Mm. tibialis anterior et posterior

  7. Хронични състояния, свързани със съществуването на тригерни точки
·       Мигрена и главоболие
·       Eпикондилит
·       Синдром на карпалния тунел
·       Болки в лумбалната област, ишиас, пириформен синдром
·       Плантарен фасциит
   8. Диагностични затруднения
   9. Противопоказания за терапия  тригерни точки
  10. Преглед и история на пациента
  11. Препоръки за пациенти

Програма

15/02/20

9.00-11.00 – Теория

11.00-11.15 – Кафе пауза

11.15-13.30 – Практика

13.30-14.30 – Обедна почивка

14.30-16.00 – Практика

16-16.15 – Кафе пауза

16:15- 18.00 – Практика

16/02/20

9.00-11.00 – Теория

11.00-11.15 – Кафе пауза

11.15-13.30 – Практика

13.30-14.30 – Обедна почивка

14.30-15.30 – Практика

15:30-15.45 – Кафе пауза

15:45- 17 – Практика


Очакваме Ви!

“Trigger Points” Course

Date – 15-16/02/20

Place: Rosslyn Dimyat Hotel Varna

Price – 340 bgn

Lecturer – Physiotherapist Vladimir Botezatu

Language: Russian, English, Translation Bulgaria


Organised & Contact & Registration:
Neitropia Clinic Eliya Kostova MD
Email: neitropia@live.com
Mob: +359/88 458 6208
Web : https://neitropia.com
Medilink LTD Rafi Karadziyan MD
Email : medilinkco@telecoms.bg
Mob: +359/88 772 8900
Web : https://medilinkbg.co

Advance payment 200 BGN to 20/01/20 in the office “Medilink LTD” Varna ” Bregalnitsa ” N 26-28

The purpose of the Trigger Points Therapy Course is the acquisition and understanding by the specialists of the basic techniques for the treatment of pain through the action on the trigger points.
The specialists will gain theoretical knowledge and practical skills for treating conditions such as: migraines and headaches, neck and back pain, shoulder pain, tennis elbow, carpal tunnel syndrome, discal hernia, pelvic pain, hip, leg, knee, plantar fasciitis, sciatica and pyriform syndrome, tendonitis, muscle and joint rigidity, numbness in the hands and fingers, etc.
This practical course will provide participants with important information on the pathophysiology of myofascial pain, the development of palpation skills, the diagnosis of trigger points and the treatment of painful myofascial syndrome.
Participants will review their knowledge of muscle anatomy and practice the techniques of finding the most common Trigger Points and the areas of referred pain.
What is Trigger Points Therapy?
About 85% of the causes of clinical pain are of muscular origin. Trigger Points Therapy is the most effective treatment modality that focuses on treating the pain points known as Trigger Points.
Trigger Points Therapy focuses on relieving pain and treating certain conditions through different Trigger Points inactivation techniques.
What are Trigger Points?
Trigger points are discrete, focal, hyper irritable points with typical localization in skeletal muscles. When the muscle “lodges” a Trigger Point we will experience intense pain, stiffness, weakness, restricted movement, and sometimes nausea, dizziness, vision disorders, etc. These points may accumulate in a latent state during life, may persist long after the illness, but the pain may be activated by certain factors: direct trauma, repeated minor trauma, overwork, incorrect posture, prolonged exposure to cold, heat, stress , vitamin deficiency / excess, etc.
Trigger points are different from acupuncture points, energy points, or other esoteric concepts. Trigger points are physical phenomena that can be felt by feeling like a “muscle knot”, and the pain generated is real and persistent.
What are the Trigger Points different from other causes of pain?
Trigger point is more than a “muscle knot”, because the pain felt can be both in the muscle in which it is located and in another region of the body. For example, pain in the elbow joint may be caused by a TrP located at the level of the shoulder, arm or triceps muscle; a TrP in M. quadriceps will cause knee pain, and a TrPin the leg will cause pain in the plantar fascia.
What you will receive as a participant?
-Course book “Trigger Points Therapy” (130 pages, with detailed examples with images)
-“Trigger Points” Poster
– Trigger Points Therapy
Product Set (10 Cross Linq Strips)
Certificate of graduation of the course
-New knowledge, new skills and the possibility of using the method in a very wide range of pathologies
– Free support from instructors on any specialized questions
At the end of the course the participants will be able to:
– Define and understand the particularities of myofascial dysfunctions
– Apply methods for diagnosing and locating trigger points
– To evaluate and practice treatment methods for painful myofascial syndrome
– To treat chronic and acute pain through myofascial trigger point therapy
The course targets only the specialists: doctors (sports medicine, recovery medicine, orthopedics, traumatology, etc.), physiotherapists or physiotherapists assistants, licensed massage therapists, as well as the final year students.

COURSE CONTENT “TRIGGER POINTS THERAPY”

1. Introduction. Trigger Points Therapy as a Rapid and Effective Pain Relief Method
• What are Trigger Points. What is Myofascial Pain Syndrome.
• The actuality of the subject. History.
• Etiology of Trigger Points. Clinical aspects.
• Trigger Points Classification.
• Activating factors
• Perpetuating factors

2. Diagnosis of Trigger Points. Palpation skills
• Symptoms and diagnostic criteria
• Localization of Trigger Points. The area of referred pain
• Patient positioning and Trigger Point palpation / identification techniques

3. Trigger Point Treatment Methods
• Invasive and non-invasive methods of treatment
• Deep massage of Trigger Points
• Stretching techniques
• Other methods of treatment

4. Myofascial Pain Syndrome – head / neck region.
• Overview. Localization. Associated symptoms. Trigger Points Treatment (demonstrations and practice)
• Trapezius muscle (upper trapezius, middle trapezius and lower trapezius)
• The sternocleidomastoid muscle
• Chewing muscles
• Suboccipital muscle
• Temporal muscle
• Posterior muscles of the neck
• Splenius muscles of the head and neck

5. Myofascial Pain Syndrome – upper body
• Overview. Localization. Associated symptoms. Trigger Points Treatment (demonstrations and practice)
• Elevator scapulae
• Pectoral muscles
• The scalene muscles
• Latissimus dorsi
• The supraspinatus muscle
• Infraspinatus muscle
• Rhomboid muscles
• Deltoid muscle
• Brachial biceps muscle
• Brachial triceps muscle
• Intercostal muscles and diaphragm

6. Myofascial Pain Syndrome – lumbar spine and lower limbs
• Overview. Localization. Associated symptoms. Trigger Points Treatment (demonstrations and practice)
• Paraspinal muscles
• Quadratus lumborum muscle
• The iliopsoas muscle
• gluteus maximus muscle
• Medium gluteus muscle and gluteus minimus muscle
• Rectus Abdominalis muscle
• The pyriform muscle

• Hamstring muscles
• The quadriceps muscles
• Soleus muscle
• Anterior tibial muscle and posterior tibial muscle

7. Chronic conditions associated with the existence of Trigger Points
• Migraine and headaches
• epicondylitis
• Carpal tunnel syndrome
• Lumbar pain, sciatica, pyriform syndrome
• Plantar fasciitis

8. Diagnostic difficulties
9. Contraindications to Trigger Points Therapy
10. Examination and patient history
11. Recommendations for patients

Program

15/02/20

9.00-11.00 – Theory

11.00-11.15 – Coffee break

11.15-13.30 – Practice

13.30-14.30 – Lunch

14.30-16.00 – Practice

16-16.15 – Coffee break

16:15- 18.00 – Practice

16/02/20

9.00-11.00 – Theory

11.00-11.15 – Coffee break

11.15-13.30 – Practice

13.30-14.30 – Lunch

14.30-15.30 – Practice

15:30-15.45 – Coffee break

15:45- 17 – Practice

We are expecting You!

Концепция Медицински Тейпинг

Нейтропия  Клиника

&

Медилинк  Медицинска Техника и Консумативи

Представят

“Концепция Медицински Тейпинг”

Двудневен курс на обучение – включващо теория и практика

Място на събитието: ” DIMYAT HOTEL VARNA ROSSLYN” гр. Варна

Дати: 26-27.10.2019

Що е то  Медицински Тейпинг?

 Медицински Тейпинг е  рехабилитационна техника, която е предназначена да улесни естествения процес на изцеление на тялото, като същевременно осигурява подкрепа и стабилност на мускулите и ставите, без да ограничава обхвата на движение на тялото, както и осигурява разширена манипулация на меките тъкани. Подходящ терапевтичен метод за популации, вариращи от педиатрични до гериатрични. Успешен в лечението на ортопедични, нервно-мускулни, неврологични и други медицински състояния.

Зaщо да се запишете на курс по MTC?

– Методът дава висока удовлетвореност на пациентите.

– Участниците оценяват курса с оценка 6+.

– Терапевти го намират за най-ценния курс след обучението.

– Невероятни резултати могат да бъдат постигнати в кратки срокове.

– Методът на лечение е полезен инструмент за терапевта в лечебния процес.

Продължителност на Курс  – 2 дни.

26.10.2019- 8 ч

27.10.2019 -7ч

Курсът е предназначен за специалности:

–         Лекар

–         Физиотерапевт/Кинезиотерапевт

–         Мануален терапевт

–         Медицински асистенти

–         Парамедици

–         Студенти по Медицина

–         Студенти по Физиотерапия/Кинезиотерапия

–         Медицинска Козметология

Както и за желаещи да практикуват медицински тейпинг в домашни условия.

Акредитация :

  Издаване на международен сертификат   „Концепция Медицински Тейпинг“ Базово ниво  от “Fysio Tape Academy” Холандия 

Лектор:

 Физиотерапевт Владимир Ботезату, акредитиран преподавател  “Fysio Tape Academy “Холандия.

Програма:

26.10.2019

9.00-11.00 – Теория

11.00-11.15 – Кафе пауза

11.15-13.30 – Практика

13.30-14.30  – Обедна почивка

14.30-16.00 – Практика

16-16.15 –  Кафе пауза

16:15- 18.00 – Практика

Продължителност 8ч.

27.10.2019

9.00-11.00 – Теория

11.00-11.15 – Кафе пауза

11.15-13.30 – Практика

13.30-14.30  – Обедна почивка

14.30-15.30 – Практика

15:30-15.45 –  Кафе пауза

15:45- 17 – Практика

Продължителност 7ч.

Лекционен Материал:

26.10.2019

– Въведение. Концепцията Медицински Тейпинг

– Продуктова информация

– Физиологични ефекти

– Основни принципи, корекционни  и мускулни техники

– Случаи и лечение на оплаквания от често срещани в практиката заболявания на долни крайници

– Случаи и лечение на  често срещани оплаквания  при заболявания в областта на:

– гръден кош

–  гръб

– шия

– раменен пояс

– предмишница

– длан

27.10.2019

– Кратък обзор на преподаден материал. Въпроси

– Практична част

Материали за практична част : кушетка, 1 бр. кинезио тайпинг лента, 1 бр ножица се предоставят от организаторите.

Материали за обучение – книги и атласи, предоставени от “ Fysio Tape Academy“  може да закупите на място.

Език на преподаване Руски със симултанен превод на Български език.

Превод на Английски език по предварителна заявка.

Цена на курс : 385 лв.

Организатори & Контакт : 

Нейтропия Клиника Др. Елия Костова

Email: neitropia@live.com

Mob: +359/88 458 6208

Web : https://neitropia.com

Медилинк ЕООД  Др. Рафи Караджиян

Email : medilinkco@telecoms.bg

Mob: +359/88 772 8900

Web : https://medilinkbg.com

Евент FB : https://www.facebook.com/events/2478395125739075/

Контактна форма

Очакваме ви! 


Lyme Arthritis

lyme-disease-300x225-300x225

 

Lyme disease / Lyme borreliosis / is an infectious disease caused by at least four bacterial species of the Borrelia genus. The Borrelia burgdorferi is a major cause in North America, while the Borrelia Afzelii, the Borrelia Garini, the Borelli Spielmanii, and others are characteristic causes in Eurasia.

Borrelia is spread in humans after a bite of hard feathered ticks, but there are also confirmed serological cases of transfusion by fleas, some flies and mosquitoes.

The reservoir of the infection serve various wild, domestic animals, including some nesting birds on the ground.

Lyme disease requires an arthropod, but a case of transmission through breast milk, tears, human secretions and sex is described.

 

maxresdefault (1)

 

Lyme borreliosis is a multisystem disease that manifests itself with the symptoms:

 1. skin lesions
  – erythema migrans
  – acrodermatitis chronica atrophicans / third clinical stage occurring years after the bite /
 2. flu-like conditions
 3. neurological diseases occurring weeks to months after the bite
  – meningitis
  – encephalitis

– asymmetric polyneurites

– peripheral paresis of the facial nerve (especially in children)

– progressive encephalomyelitis / third clinical stage occurring years after bite /

 

4. affecting the bone-joint apparatus
– arthritis, with predominant involvement of knee joints, joint joints

– arthralgia

– myalgias

– chronic erosive arthritis / third clinical stage occurring years after bite /

 

5. affecting the cardiovascular system
– myocarditis

– pericarditis

 

Borreliosis leads to a powerful immune response and persistence in the circulation. The disease goes through various clinical stages, from early to late infection.

 

15-1694-F2

 

BCMJ_Vol57_No9_bccdc-table

 

Specific IgM antibodies are detected at higher concentrations in the early stages of the infection, and in the later stages they decrease progressively. In the first weeks after infection, the antibodies may be in undetectable values ​​and the test may be negative. An isolated IgG positive result may indicate active Lyme disease or an infection with persistent antibodies. In case of undefined and boundary values ​​of antibodies, as well as confirmation of the diagnosis of Lyme disease, it is advisable to use immunoblot-tests.

The allopathic treatment of Lyme disease is based on the use of antibiotics susceptible to Borrelia burgdorferi. The duration of the course and the regimen of administration are related to the phase of infection and clinical symptoms.

 

 

 

 

Often patients with long-term borreliosis are also looking for alternative treatment approaches.

Neitropia Clinic presents a case of 10-year duration of Lyme disease showing chronic arthritis of joints of hands and ankles, with a persistently high level of IgG in the circulation. Additional manifestation of carpal tunnel syndrome. As a result persistent morning stiffness,limitation in limb movement , partial contractions.

The treatment plan includes:

 1. homeopathic remedy covering symptoms of arthritis and carpal tunnel syndrome
 2. homeopathic Borrelia nose
 3. ultrasound therapy of palms and wrists for carpal tunnel symptoms – pain, edema, contractions, decreased finger mobility, hands and wrists, by improving tissue circulation

 

 

 

The result was impressive only days after homeopathic therapy – decreased joint swelling, lack of pain and morning stiffness.

And thanks to the ultrasound therapy increased mobility in the joint-arm apparatus by hand, an increased perimeter of possible actions by hand, reduced to almost all symptoms of carpal tunnel syndrome.

Therapy follows its course.

Follow-up of the case will be posted .

 

 

Author Dr. Eliya Kostova

Лаймска Болест. Артрит

lyme-disease-300x225-300x225

 

Лаймска болест / Лаймска борелиоза/ е инфекциозно заболяване, причинено от поне четири бактериални представители на род Борелия. Борелия бургдорфери е основен причинител в Северна Америка, докато Борелия афзелии, Борелия гаринии, Борелия спилмании и др. са по характерни причинители в Евразия.

Borrelia се разпространява у хората след ухапване от твърдите еленови кърлежи, но са и  потвърдени серологично случаи  на пренасяне чрез бълхи, някои видове мухи и комари.

Резервоар на инфекцията служат различни диви, домашни животни, включително и някои гнездящи на земята птици.

Лаймската болест изисква членестоног преносител,но са описани случай на пренос чрез майчино мляко, сълзи, човешките секрети и  по полов път .

 

 

maxresdefault (1)

 

Лаймската борелиоза е мултисистемно заболяване, което се проявява със симптомите :

 • кожни лезии
         – erythema migrans
          – acrodermatitis chronica atrophicans / трети клиничен стадий проявяващи се години след ухапването /
 • грипоподобни състояния
 • неврологични заболявания, проявяващи се седмици до месеци след ухапването
          –  менингити

– енцефалити

– асиметрични полиневрити

– периферна пареза на лицевия нерв (особено при деца)

– прогресиращ енцефаломиелит  / трети клиничен стадий проявяващи се години след ухапването /

 

 • засягане на костно-ставния апарат

– артрит, с предимно засягане на коленни стави, стави ръце

– артралгии

– миалгии

– хроничен ерозивен артрит / трети клиничен стадий проявяващи се години след ухапването /

 

 • засягане на сърдечно-съдова система

– миокардит

– перикардит

 

Борелиозата води до мощен имунен отговор и  персистиране в циркулацията. Заболяването преминава през различни клинични етапи, от ранна към късна инфекция.

 

laimska_bolest

 

 

Резултат за IgM към Borrelia burgdorferi Резултат за IgG към Borrelia burgdorferi Интерпретация
отрицателен oтрицателен Без данни за инфекция.При съмнителни клинични симптоми се препоръчва изследване на втора серумна проба след 2-3 седмици.
положителен отрицателен Инфекция в ранен клиничен стадий
отрицателен положителен Възможна е инфекция във всеки клиничен стадий
положителен положителен Остра инфекция

Специфични IgM антитела се откриват в по-високи концентрации в ранните стадии на инфекцията, като в по-късните етапи те намаляват прогресивно.В първите седмици след инфектирането е възможно антителата да бъдат в недетектируеми стойности и теста да бъде отрицателен. Изолиран положителен резултат за IgG може да показва активна лаймска болест или преминала инфекция с персистиращи антитела. При неопределени и гранични стойности на антителата, както и за потвърждаване на диагнозата лаймска болест е препоръчително използването на имуноблот -тестове.

Алопатичното лечението на Лаймската болест се заключава в приема на антибиотици, чувствителни към Borrelia burgdorferi. Продължителността на курса и схемата на приемане са във връзка с фазата на инфекцията и клиничните симптоми.

 

 

 

Често пациенти с дългодишна борелиоза търсят и алтернативни подходи за лечение.

Нейтропия клиника представя случай на 10г продължителност на Лаймска болест с изява хроничен артрит на стави ръце и глезени, с персистиращо високо ниво на Ig G антитела в циркулацията. Добавъчна проява на карпален тунел синдром. В резултат персистираща сутрешна скованост, ограничение в движението на крайниците, парциални контрактури.

Терапевтичният план включва :

 • хомеопатично лекарство покриващо симптоми на артритните оплаквания и карпален тунел синдром
 • хомеопатичен нозод Borrelia
 • ултразвукова терапия на длани и китки за купиране симптоми на карпален тунел – болка, оток , контрактури, намалена подвижност на пръсти ръце и китки, чрез подобряване на тъканната циркулация

 

 

 

 

 

Резултатът бе впечетляващ само след дни от приложената хомеопатична терапия – намален оток на стави, липса на болка и сутрешна скованост.

А благодарение на ултразвуковата терапия увеличена подвижност в ставно -връзковия апарат на ръка, увеличен периметър на възможните действия с ръка, сведени почти до минимум симптоми от карпален тунел синдром.

Терапията следва своя ход.

Проследяването на случая ще бъде публикуван в последващ пост.

 

Автор Д-р Елия Костова

 

 

 

 

 

Genetic Markers & Psychosomatic

anatomichni_risunki_na_leonardo_da_vinci_fetus

In 1489, Leonardo da Vinci began to create his iconic series of anatomical drawings for the history of medicine. Over the next twenty-five years, he systematically dissected about thirty human bodies, striving to discover, describe and visualize the construction of the human body.

But how to dissect the function of the neural tissue, the most highly organized and complex system in the human body?

Research such as regeanography, computed tomography, magnetic resonance tomography, pneumoencephalography, ventriculography, cisternography, angiography, thermography, echography, etc. , give topological imaging but not dissection of neurobiology and neurophysiology.

 

43656708_2021379147882571_8540117249153826816_n

 

The nervous system in vertebrates and humans according to morphological features is divided into:

 • Central nervous system:
  – Cerebrum
  – Spinal cord
 • Peripheral nervous system

 

According to functional features are divided into:

 • Somatic Nervous System – Inner the skeletal muscles, thus preserving the posture of the body and ensuring its movement
 • Vegetative Nervous System – regulates the activity of the internal organs and helps maintain the body’s homeokinase.
  – Sympathetic nervous system – pre-ganglion neurons in the spinal cord from the first chest to the second / third lumbar vertebra
  – Parasympathetic nervous system – major brain (III, VII, IX and X) or spinal cord nerves / first to fifth lumbar vertebrae /

The communication in, between and from the nervous system to the underlying parts of the body is accomplished by chemical signaling substances – neurotransmitters.

 

 

Homeostasis of physiological processes in the body directly depends, as well as determines neurotransmitter’s  homokinetics.

The construction and function of the human body is encoded in the gene sequences of DNA.

Gene expression is the basis for cellular differentiation, morphogenesis, functionality, which in turn provides the variability and adaptability of each organism.

In this line of thought, dissection of gene expression is required to “dissect” the nervous tissue.

In 2009, Dr. Ronald Dosozer founded Genomind to personalize the approach to investigating patients, especially neuropsychiatry, by a Genecept Assay test involving 18 clinically validated genes (12 pharmacodynamic and 6 pharmacokinetic).

 

This slideshow requires JavaScript.

Presentation Genecept Assay, Genomind by Genomind Representative for Bulgaria –

NM Genomix Company

The genetic test provides information about gene mutation and the indication of appropriate therapy, whether neuropharmacological or alternative.

In 2016 a study was published on the relationship between folate metabolism and autism.

L-Methylfolate supplementation in a child with autism and methyltetrahydrofolate reductase, enzyme gene C677TT allele.

 

Methyltetrahydrofolate reductase (MTHFR) is an enzyme that converts folic acid from food into an active form. People who have a MTHFR gene mutation can not produce this enzyme and this leads to serious health problems.

MTHFR is related to:

 • Ability to synthesize and absorb bioactive folic acid
 • Absorption of vitamins, minerals, essential fatty acids and amino acids that interact with folic acid
 • The ability to recycle homocysteine ​​to maintain good methylation
 • The generation of important neurotransmitters that affect mental health
 • Synthesis of undamaged DNA and RNA
 • Generating enough white and red blood cells

Key polymorphisms of MTHFR are A1298C and C677T.

C677T is associated with elevated levels of homocysteine ​​and leads to heart disease, Alzheimer’s, Autism.

A1298C affects neurotransmitters and leads to mood swings and addictive tendencies.

 

One of the 18 test genes in the Genecept Assay Test is MTHFR / A1298C and C677T /.

This makes it possible to detect genetic variations in methylation and to diagnose symptoms correctly, as well as to prepare an appropriate treatment plan for homocysteine ​​and folic acid metabolism.

A complementary approach is the use of L-methyl folate; LMNT / Neurotherapy / Formula for Folic Acid and Vit B12 / LMNT /

NM Genomix is ​​a leader in molecular-genetic research. The team of the company consists of specialists in medical diagnostics, pathology, medical biology and medical biotechnology, which provide competent care for their patients.

 

Neitropia Clinic and NM Genomix are helping you walk the path from the correct molecular – genetic diagnosis to developing an appropriate treatment plan.

 

 

Author Dr. Eliya Kostova

Генни маркери & Психосоматика

 

anatomichni_risunki_na_leonardo_da_vinci_fetus

През 1489 година Леонардо да Винчи започва да твори своята емблематична за историята на медицината поредица от анатомични рисунки. През следващите двадесет и пет години той систематично  дисекцира  около тридесет човешки трупа стремейки се да открие, опише и онагледи строежа на човешкото тяло.

Но как да се дисекцира функцията на нервната тъкан, най- високо организираната и комплексна система в човешкото тяло ?

Изследвания като ренгенография, компютърна томография, магнитнорезонансна томография, пневмоенцефалография, вентрикулография, цистернография, ангиография, термография, ехография и др. , дават топологично образно онагледяване, но не и  дисекция на нервобиологията и неврофизиологията.

 

43656708_2021379147882571_8540117249153826816_n

Нервната система при гръбначните животни и човека по морфологични признаци се дели на:

 • Централна нервна система:
  • Главен мозък
  • Гръбначен мозък
 • Периферна нервна система

По функционални признаци се дели на :

 • Соматична нервна система – инервира  скелетната мускулатура, като по този начин запазва позата на тялото и осигурява неговото придвижване
 • Вегетативна нервна система – регулира дейността на вътрешните органи и способства за поддържането на телесната хомеокиназа.
  • Симпатикова нервна система –  предганглийни неврони в гръбначния мозък от първия гръден до втори / трети поясен прешлен
  • Парасимпатикова нервна система –  главномозъчни /III, VII, IX и X/  или гръбначномозъчни нерви /първия до петия поясен прешлен/

Комуникацията във, между и от нервната система към подопечните части на тялото се осъществява чрез химически сигнални вещества – невротрансмитери.

 

 

Хомеостаза на физиологичните процеси в тялото пряко зависи , както и определя невротрасмитерната хомокинетика.

Строежа и функцията на човешкото тяло е кодирано в генните секвенции на ДНК.

Генната експресия  е основата за клетъчната диференция, морфогенеза, функционалност осигуряващи от своя страна  променливостта и приспособимостта на всеки организъм.

В този ред на мисли за да се  “дисекцира” нервата тъкан е нужна  дисекция на генната експресия.

През 2009 год. Д-р Роналд Дозорец основава компания Genomind, с цел персонализиране на подхода в обследването на пациенти, по специално невропсихиятрия, чрез Genecept Assay тест , включващ 18 клинично валидирани гени /12 фармакодинамични и 6 фармакокинетични/.

 

This slideshow requires JavaScript.

Презентация Genecept Assay, Genomind от представителя за България на Genomind –  Компания    NM Genomix

Генетичният тест  предоставя информация за генна мутация и показаността за подходяща терапия, било то неврофармакологична или алтернативен подход.

През 2016 год бе публикувано изследване за връзката на фолатния метаболизъм и аутизъм.

L-Methylfolate supplementation in a child with autism and methyltetrahydrofolate reductase, enzyme gene C677TT allele.

 

Метилтетрахидрофолат редуктаза / MTHFR / е ензим, който превръща фолиевата киселина от храната в активна форма. Хората, които имат MTHFR генна мутация не могат да произведат този ензим и това води до сериозни здравословни проблеми.

MTHFR е свързан със:

 • Способността за синтез и усвояване на биоактивната фолиева киселина
 • Усвояването на витамини, минерали, основни мастни киселини и аминокиселини, които си взаимодействат с фолиева киселина
 • Способността за рециклиране на хомоцистеина, за да се поддържа доброто метилиране
 • Генерирането на важни невротрансмитери, които влияят на психичното здраве
 • Синтеза на неувредени ДНК и РНК
 • Генерирането на достатъчно бели и червени кръвни клетки

Ключови полиморфизми на  MTHFR са  A1298C и C677T.

С677Т е свързан с повишени нива на хомоцистеин и води до сърдечни заболявания , Алцхаймер, Аутизъм .

A1298C влияе на невротрансмитерите и води до промени в настроението и склонност към пристрастяване.

 

Един от 18 тестови гена в Genecept Assay тест е  MTHFR /A1298C и C677T/.

Това дава възможност за установяване на генни вариации в метилирането и диагностициране коректно на  симптомите, както изготвяне на подходящ терапевтичен план за корекция на хомоцистеиновия и фоливия киселина метаболизъм.

Комплементарен подход е прием на L – метил фолат; LMNT / неуротерапия/ формула за Фолиева киселина и вит Б12./Неуротерапия /

Компания NM Genomix е лидер в предлагането на молекулярно-генетични изследвания. Екипът на компанията се състои от специалисти по медицинска диагностика, патология, медицинска биология и медицински биотехнологии, които осигуряват компетентна грижа за своите пациенти.

 

Клиника Нейтропия  и Компания NM Genomix са в помощ за вас да извървите пътя от коректната молекулярно – генетична диагноза до изготвяване на подходящ терапевтичен план.

 

 

Автор Д-р Елия Костова

 

 

 

Traction in the Motion

Neitropia & Meditrac Medical Equipment Ltd.
Represent Cervico 2000 & Vertetrac & D. B. S (Dynamic Brace System)

Cervico 2000 is a dynamic ambulatory traction device for the treatment of acute and chronic neck pain based on an entirely new three-dimensional traction approach to treatment.

Cervico 2000 goes beyond pain relief to target the actual cause of the pain. Cervico 2000 actively promotes the healing of disorders by performing a decompression to the cervical spine, reducing the pain from injuries such as herniated discs, torticollis and whiplash.

Cervico 2000 breaks away from conventional neck braces and wall mounted devices to offer an autonomous solution that can be customized to fit the patient’s needs. The key to the Cervico 2000’s approach is its ability to conduct both symmetric and asymmetric traction to the cervical spine.

Benefits and Advantages:
– Only 15 minutes per treatment session: Treatment duration is shorter than other conventional treatments, requiring on average 15 – 20 minutes per day. As a result, patients are no longer confined to time-consuming solutions and can regain control over their schedule and lives.

Indications for use:
-Neck pain as a result of discogenic disorders, osteoarthritis, or degenerative changes in the cervical spine
-Whiplash injuries, usually as a result of a traffic accident (injuries which do not involve breakage or dislocation of the bones)
-Torticollis as a result of rheumatic or muscular spasm or torticollis with a neurological signsJob-related neck pain (i.e. clerks, secretaries), prolonged computer use, sewing, etc
-Sports injuries (without breakage or dislocation).

Vertetrac Dynamic Ambulatory 3-D Traction

Vertetrac’s lumbar ambulatory decompression system is an
innovative and cost-effective approach to treating spinal injuries and disorders, including: lower back pain, scoliosis, sport injury, herniated discs, and sciatica.
The Vertetrac outperforms traditional traction methods such as body braces and decompression tables through implementing 3-D decompression: vertical, horizontal, symmetrical and asymmetrical traction, allowing for complete freedom of movement during treatment.

The novel product applies decompression with horizontal force in order to enable simultaneous 3-D decompression therapy from all dimensions.
The Vertetrac allows for complete freedom of movement: the patient is encouraged to partake in active rehabilitation during treatment in order to instigate accelerated recovery.

Benefits and Advantages:
-Only 30 minutes per treatment session – Treatment sessions are significantly shorter and can be completed with minimal interruption of the patient’s daily routine.
– Complete freedom of movement: patients wearing the device have the freedom to move and perform light activities and physical exercise such as walking, standing, or sitting, during treatment.

Indications for use:
-All lumbar disc disorders of primary and secondary origin
-Lumbar back disorders caused by misalignment of the apophyseal joints
-Lumbar back disorders caused by Spondyloarthrosis and Spondylolystesis
(First and second degree)
-Sports injury
-Sciatica
-Spinal Stenosis due to disc herniation
-Idiopathic Scoliosis (juvenile, adolescent or adult)

D. B. S (Dynamic Brace System)

The D.B.S. (Dynamic Brace System) is a patented system used for the treatment of idiopathic juvenile, adolescent, and adult scoliosis.

Scoliosis is a lateral curvature of the spine and is considered the most common spinal deformity. Approximately 500,000 American adults have scoliosis of over 30°. Scoliosis in adults over 20 years of age begins in childhood or adolescence, and is mostly overlooked until it is quite severe.

There are two different forms of scoliosis: structural, with definite changes in the vertebrae, and postural, which is of functional character.

The D.B.S unit serves as an attachment to the Vertetrac and adjusts the traction in combination with a horizontal pressure force locating it on the apex of the curve.
Benefits and Advantages:
Safe and Cost-Effective
While invasive procedure might have irreversible results and require subsequent rehabilitation post-hospitalization, the D.B.S treatment costs a fraction of the costs of spinal surgery and has no side effects.

Indications for use:
The spinal curvature is between 10-30 degrees and has structured changes including rotation. The curve progression should be considered only with a minimum increase of 5 degrees on two sequential X-rays

Dear patients you can improve your musculo-sceletal health, restore posture with Meditrac Medical Equipment products in Neitropia Clinic just for 15-30 minutes daily for 10-15 days.
Be healthy and fit!

Video:Traction in the Motion

#Meditrac
http://meditrac.co.il

#Neitropia
https://neitropia.com

Тракция в движение

Нейтропия & Meditrac Medical Equipment Ltd.
Представят Cervico 2000 & Vertetrac & D. B. S (Dynamic Brace System)

Cervico 2000 е динамично амбулаторно тракционно устройство за лечение на остра и хронична болка в шията, базирано на изцяло нов триизмерен подход.

Cervico 2000 надхвърля болкоуспокояването, за да се насочи към действителната причина за болката. Cervico 2000 активно насърчава заздравяването, като извършва декомпресия на шийния отдел на гръбначения стълб, намалявайки болката от наранявания, дискова херния, тортиколис и камшичен удар.

Cervico 2000 се откъсва от конвенционалните яки за шията, за да предложи самостоятелно решение, което може да бъде персонализирано според нуждите на пациента. Ключът към подхода на Cervico 2000 е неговата способност да провежда както симетрично, така и асиметрично сцепление към гръбначния стълб.

Предимства :
– Само 15 минути на сесия за лечение: Продължителността на лечението е по-кратка от другите конвенционални лечения, изискващи средно 15-20 минути на ден. В резултат на това пациентите вече не са времево ограничени и могат да си възвърнат контрола върху графика и живота си.

Индикации за употреба:
– Неприятна болка в резултат на дискогенни нарушения, остеоартрит или дегенеративни промени в гръбначния стълб
– Камшичен удар, обикновено в резултат на пътнотранспортно произшествие (наранявания, които не включват счупване или разместване на костите)
-Тортиколис в резултат на ревматичен или мускулен спазъм ,тортиколис с неврологични признаци, свързани с болка в шията (т.е. чиновници, секретари), продължителна компютърна употреба, шиене и т.н.
– Спортни травми (без счупване или изместване).

Vertetrac динамична амбулаторна 3-D тракция

Системата за лумбалната амбулаторна декомпресия на Vertetrac е
иновативен и ефективен подход към лечението на гръбначните травми и разстройства, включително: болка в долната част на гърба, сколиоза, спортна травма, херниални дискове и ишиас.
Vertetrac превъзхожда традиционните методи за сцепление, като скоби за тяло и декомпресионни техники, чрез прилагане на 3-D декомпресия: вертикална, хоризонтална, симетрична и асиметрична тяга, позволяваща пълна свобода на движение по време на лечението.

Новият продукт прилага декомпресия с хоризонтална сила, за да позволи едновременна 3-D декомпресивна терапия от всички направления.
Vertetrac позволява пълна свобода на движение: пациентът се насърчава да участва в активна рехабилитация по време на лечението, за да подбуди ускорено възстановяване.

Предимства :
– Само 30 минути на сесия за лечение – лечебните сесии са значително по-кратки и могат да бъдат завършени с минимално прекъсване на ежедневието на пациента.
– Пълна свобода на движение: пациентите, носещи устройството, имат свободата да се движат и да извършват леки дейности и физически упражнения, като ходене, стоене или седене по време на лечението.

Индикации за употреба:
– Всички заболявания на лумбален сегмент на гръбначния стълб от първичен и вторичен произход
– Заболявания в гръбначния стълб, причинени от неправилно подравняване на апофизните стави
– Заболявания в гръбначния стълб, причинени от спондилоартроза и спондилолистеза(Първа и втора степен)
– Спортни травми
– Ишиас
– Спинална стеноза поради дискова херния
– Идиопатична сколиоза (юноши, юноши или възрастни)

D. В. S (динамична система за захващане)

D.B.S. (Dynamic Brace System) е патентована система, използвана за лечение на идиопатична ювенилна, юношеска и възрастни сколиоза.

Сколиозата е странично изкривяване на гръбнака и се смята за най-честата деформация на гръбначния стълб. Приблизително 500 000 американски възрастни имат сколиоза над 30 °. Сколиозата при възрастни над 20-годишна възраст започва в детството или юношеството и се пренебрегва преди да стане доста тежка.

Има две различни форми на сколиоза: структурни, с определени промени в прешлените и постурален, който е от функционален характер.

Устройството D.B.S се прикачва към Vertetrac и регулира теглителната сила в комбинация с хоризонтална сила на натиск спрямо върха на кривината.

Предимства:
– Безопасен и ефективен
– Инвазивната процедура може да има необратими резултати и да изисква последваща рехабилитация след хоспитализация, докато лечението с D.B.S спестява от разходите за хирургична намеса и няма странични ефекти.

Индикации за употреба:
– Изкривяване на гръбначния стълб между 10-30 градуса със структурни промени, включително ротация. Прогресията на кривата трябва да се има предвид само при минимално увеличение от 5 градуса при две последователни рентгенови изследвания.

Уважаеми Пациенти, можете да подобрите здравето на мускулно-скелетната си система, да възстановите стойката си чрез медицинската апаратура на Meditrac в клиника Нейтропия само за 15-30 минути дневно в продължение на 10-15 дни.
Бъдете здрави и стройни!

Видео: Traction in motion

#Meditrac
http://meditrac.co.il

#Neitropia
https://neitropia.com

Автор: Др. Елия Костова

Нейтропия Клиника

Кожа от риба при лечение на изгаряния

Учени от Федералният Университет в севернобразилския град Кеъра експериментират с ново лечение на множествени изгаряния, прилагайки кожа от рибата тилапия, намалявайки многократно болковия синдром и нуждата от медикаменти.

skin-wider-image-healing-burns-with-fish_90b1ecf6-41fa-11e7-8704-a81eba362f7d

Лекарите обгръщат изгорялата кожа на детето със стерилизирана кожа на тилапия риба в Института д-р Хосе Фрота в североизточния крайбрежен град Форталеза, Бразилия, 3 май 2017 г. REUTERS / Пауло Уитакър

Новината за този иновативен и практичен подход при лечение на изгаряния бе публикуван в публичното пространство през май 2017г.

Brazilian doctors use fish skin to treat burn victims

В късното лято на 2017г от клиника Нейтропия потърси помощ майка, чийто дете бе жертва на изгаряне втора степен от горещо мляко.

Благодарение на бързата намеса на болничния екип, болковия синдром е сравнително копиран, но раните от изграянето са големи и е нужна трансплантация на кожа.

IMG-2f2bbde9bc4d87b08c561b5f87d57bdd-V_1

Уплахата, сълзите в очите на детето бе накарало майката да потърси алтернативен подход.

Предложен и бе бразилският метод за лечение на изгаряния с кожа от риба.

В региона на Черноморския бряг бе дотъпна риба паламут и ципура, с качества сходни с тилапия. Месестта риба, бога на колаген, протеини и вит А, нужни в изграждането на нова кожа.

IMG-b2e56430f6e2abbe7143d374985c9a09-V_1

Кожа от паламут и ципура бе налагана в рамките на три седмици.

IMG-f4ccc82702255ea0f0abcddefd56ae7d-V_1

Прилагани бяха хомеопатични медикаменти и домашно приготвени мехлеми от билки.

IMG-b2e56430f6e2abbe7143d374985c9a09-V_1

Благодарение на именно на комплексния подход в лечението след третата седмица кожата бе възстановена.

IMG-ebb88d6ee4659c212684a1541de97871-V_1

“В началото подходихме доста скиптично, но след първото слагане още имаше страхотно подобрение. А след третото налагане ефекта беше потресаващ. Кожата беше изхранена и спокойна. Благодарение на този начин на лечение детето ми се възтанови.”В.С.Майка

“Използването на кожата на тилапията за изгаряния е безпрецедентно”, казва Одорико де Мораис, професор в университета в Кеъра. “Рибата обикновено се изхвърля, затова използваме този продукт, за да го превърнем в нещо от социално значение”.

Лечението на изгаряния с кожа от риба може да ускори заздравяването с няколко дни и да намали нуждата от болкоуспокояващи, твърдят бразилските изследователи, а ние го налбюдавахме вече тук в България.

Автор: Др. Елия Костова

Нейтропия Клиника