Tag Archives: varna

Курс “Тригерни Точки ” “Trigger Points” Course

Курс “Тригерни Точки “

Дата – 15-16/02/20

Място: Rosslyn Dimyat Hotel Varna

Цена – 340 лв

Лектор – Физиотерапевт Владимир Ботезату


Език: Руски, Английски, Симултанен Превод на Български


Организатори & Контакти & Регистрация:
Нейтропия Клиника Др. Елия Костова
Email: neitropia@live.com
Mob: +359/88 458 6208
Web : https://neitropia.com
Медилинк ЕООД Др. Рафи Караджиян
Email : medilinkco@telecoms.bg
Mob: +359/88 772 8900
Web : https://medilinkbg.co


Предварително заплащане 200 лв до 20/01/20 в офис “Медилинк ЕООД” гр.Варна ул.”Брегалница” N 26-28

Целта на курса по терапевтични точки е придобиване и разбиране от специалистите на основните техники за лечение на болка чрез въздействие върху тригерните точки.
Специалистите ще получат теоретични знания и практически умения за лечение на състояния като: мигрена и главоболие, болки в шията и гърба, болки в раменете, тенис лакът, синдром на карпалния тунел, дискална херния, тазова болка, тазобедрене, крака, коляно, плантарен фасциит, ишиас и пириформен синдром, тендонит, ригидност на мускулите и ставите, изтръпване на ръцете и пръстите и др.
Този практически курс ще предостави на участниците важна информация за патофизиологията на миофасциалната болка, развитието на палпационни умения, диагнозата на тригерните точки и лечението на болезнения миофасциален синдром.
Участниците ще прегледат своите знания за мускулната анатомия и ще практикуват техниките за намиране на най-често срещаните тригерни точки и областите на насочена болка.
Какво представлява терапията с тригерни точки?
Около 85% от причините за клиничната болка са с мускулен произход. Терапията с тригерни точки е най-ефективната модалност на лечението, която се фокусира върху лечението на точките на болка, известни като Тригерни точки.
Терапията с тригерни точки се фокусира върху облекчаване на болката и лечение на определени състояния чрез различни техники за инактивиране на тригерните точки.
Какво представляват тригерните точки?
Тригерните точки са дискретни, фокусни, хиперируируеми точки с типична локализация в скелетните мускули. Когато мускулът “подава” триггерна точка, ще изпитваме силна болка, скованост, слабост, ограничено движение, а понякога гадене, виене на свят, нарушения на зрението и др. Тези точки могат да се натрупат в латентно състояние по време на живота, могат да продължат дълго след заболяването , но болката може да се активира от определени фактори: директна травма, многократна лека травма, преумора, неправилна стойка, продължително излагане на студ, топлина, стрес, недостиг на витамин / излишък и др.
Тригерните точки са различни от акупунктурните точки, енергийните точки или други езотерични концепции. Тригерните точки са физически явления, които могат да се усетят като се почувстват като „мускулен възел“, а генерираната болка е истинска и постоянна.
С какво тригерните точки се различават от другите причини за болка?
Тригерната точка е повече от “мускулен възел”, защото усещането за болка може да бъде както в мускула, в който се намира, така и в друга област на тялото. Например, болката в лакътната става може да бъде причинена от тригерна точка, разположена на нивото на мускула на рамото, ръката или трицепса; тригерна точка в M. quadriceps ще причини болка в коляното, а тази в крака ще причини болка в плантарната фасция.
Какво ще получите като участник?
-Програма за курсове “Терапия с тригерни точки” (130 страници, с подробни примери с изображения)
– Плакат “Тригерни точки”
– Терапия с тригерни точки
Комплект продукти (10 напречни ленти Linq)
Удостоверение за завършване на курса
-Нови знания, нови умения и възможност за използване на метода при много широк спектър от патологии
– Безплатна поддръжка от инструктори по всякакви специализирани въпроси
В края на курса участниците ще могат да:
– Определете и разберете особеностите на миофасциалните дисфункции
– Прилагайте методи за диагностициране и локализиране на тригерни точки
– Да се ​​оценят и практикуват методи за лечение на болезнен миофасциален синдром
– За лечение на хронична и остра болка чрез миофасциална терапевтична точка
Курсът е насочен само към специалистите: лекари (спортна медицина, медицина за възстановяване, ортопедия, травматология и др.), Физиотерапевти или асистенти на физиотерапевти, лицензирани масажисти, както и студенти от последната година.

Лекционен материал

1. Въведение. “Тригерните точки терапия” –  бърз и ефективен метод за облекчаване на болката.
·       Какво представляват тригерните точки.
·       Какво е синдром на миофасциална болка.
·       Актуалността на темата. История.
·       Етиология на тригерните точки. Клинични аспекти.
·       Класификация на тригерни точки.
·       Активиращи фактори
·       Утвърждаващи фактори

 2. Диагностика на тригерни точки. Умения за палпация
·       Симптоми и диагностични критерии
·       Локализация на тригерни точки. Област на насочена болка
·       Позициониране на пациента и техники за палпиране / идентифициране на тригерната точка


   3. Методи за лечение на тригерна точка
·       Инвазивни и неинвазивни методи на лечение
·       Дълбок масаж на тригерни точки
·       Техники на разтягане
·       Други методи на лечение


 4. Миофасциален болков синдром – област главата / шията.
·       Общ преглед. Локализация. Свързани симптоми. Лечение на тригерни точки (демонстрации и практика)
·       M. trapezius (горен , среден  и долен дял)
·       M.sternocleidomastoideus
·       Мускули осигуряващи дъвкателния процес

·       M.subocipitalis
·       M. temporalis
·       Mm. colli posterior
·       M. splenius capitis et cervicis

  5. Миофасциален болков синдром – горната част на тялото
·       Общ преглед. Локализация. Свързани симптоми. Лечение на тригерни точки (демонстрации и практика)
·       M.elevator scapule
·       Mm. pectoralis
·       Mm.scalenus
·       M. latissimus dorsi
·       M.supraspinatus
·       M. infraspinatus
·       Mm.romboideus
·       M. deltoideus
·       M.biceps brachii
·       M.triceps brachii
·       Мm.intercostalis
·       Diafragma toracica

   6. Синдром на миофасциална болка – лумбален гръбначен стълб и долни крайници
·       Общ преглед. Локализация. Свързани симптоми. Лечение на тригерни точки (демонстрации и практика)
·       Mm. paraspinatus
·       M. quadratus lumborum
·       M. iliopsoas
·       M. gluteus maximus
·       M. gluteus medium et minimus
·       M. rectus abdominis
·       M. pyriformis
·       Mm. semimembranosus et semitendinosus et  biceps femoris
·       Mm. quadriceps femoris
·       M. solei
·       Mm. tibialis anterior et posterior

  7. Хронични състояния, свързани със съществуването на тригерни точки
·       Мигрена и главоболие
·       Eпикондилит
·       Синдром на карпалния тунел
·       Болки в лумбалната област, ишиас, пириформен синдром
·       Плантарен фасциит
   8. Диагностични затруднения
   9. Противопоказания за терапия  тригерни точки
  10. Преглед и история на пациента
  11. Препоръки за пациенти

Програма

15/02/20

9.00-11.00 – Теория

11.00-11.15 – Кафе пауза

11.15-13.30 – Практика

13.30-14.30 – Обедна почивка

14.30-16.00 – Практика

16-16.15 – Кафе пауза

16:15- 18.00 – Практика

16/02/20

9.00-11.00 – Теория

11.00-11.15 – Кафе пауза

11.15-13.30 – Практика

13.30-14.30 – Обедна почивка

14.30-15.30 – Практика

15:30-15.45 – Кафе пауза

15:45- 17 – Практика


Очакваме Ви!

“Trigger Points” Course

Date – 15-16/02/20

Place: Rosslyn Dimyat Hotel Varna

Price – 340 bgn

Lecturer – Physiotherapist Vladimir Botezatu

Language: Russian, English, Translation Bulgaria


Organised & Contact & Registration:
Neitropia Clinic Eliya Kostova MD
Email: neitropia@live.com
Mob: +359/88 458 6208
Web : https://neitropia.com
Medilink LTD Rafi Karadziyan MD
Email : medilinkco@telecoms.bg
Mob: +359/88 772 8900
Web : https://medilinkbg.co

Advance payment 200 BGN to 20/01/20 in the office “Medilink LTD” Varna ” Bregalnitsa ” N 26-28

The purpose of the Trigger Points Therapy Course is the acquisition and understanding by the specialists of the basic techniques for the treatment of pain through the action on the trigger points.
The specialists will gain theoretical knowledge and practical skills for treating conditions such as: migraines and headaches, neck and back pain, shoulder pain, tennis elbow, carpal tunnel syndrome, discal hernia, pelvic pain, hip, leg, knee, plantar fasciitis, sciatica and pyriform syndrome, tendonitis, muscle and joint rigidity, numbness in the hands and fingers, etc.
This practical course will provide participants with important information on the pathophysiology of myofascial pain, the development of palpation skills, the diagnosis of trigger points and the treatment of painful myofascial syndrome.
Participants will review their knowledge of muscle anatomy and practice the techniques of finding the most common Trigger Points and the areas of referred pain.
What is Trigger Points Therapy?
About 85% of the causes of clinical pain are of muscular origin. Trigger Points Therapy is the most effective treatment modality that focuses on treating the pain points known as Trigger Points.
Trigger Points Therapy focuses on relieving pain and treating certain conditions through different Trigger Points inactivation techniques.
What are Trigger Points?
Trigger points are discrete, focal, hyper irritable points with typical localization in skeletal muscles. When the muscle “lodges” a Trigger Point we will experience intense pain, stiffness, weakness, restricted movement, and sometimes nausea, dizziness, vision disorders, etc. These points may accumulate in a latent state during life, may persist long after the illness, but the pain may be activated by certain factors: direct trauma, repeated minor trauma, overwork, incorrect posture, prolonged exposure to cold, heat, stress , vitamin deficiency / excess, etc.
Trigger points are different from acupuncture points, energy points, or other esoteric concepts. Trigger points are physical phenomena that can be felt by feeling like a “muscle knot”, and the pain generated is real and persistent.
What are the Trigger Points different from other causes of pain?
Trigger point is more than a “muscle knot”, because the pain felt can be both in the muscle in which it is located and in another region of the body. For example, pain in the elbow joint may be caused by a TrP located at the level of the shoulder, arm or triceps muscle; a TrP in M. quadriceps will cause knee pain, and a TrPin the leg will cause pain in the plantar fascia.
What you will receive as a participant?
-Course book “Trigger Points Therapy” (130 pages, with detailed examples with images)
-“Trigger Points” Poster
– Trigger Points Therapy
Product Set (10 Cross Linq Strips)
Certificate of graduation of the course
-New knowledge, new skills and the possibility of using the method in a very wide range of pathologies
– Free support from instructors on any specialized questions
At the end of the course the participants will be able to:
– Define and understand the particularities of myofascial dysfunctions
– Apply methods for diagnosing and locating trigger points
– To evaluate and practice treatment methods for painful myofascial syndrome
– To treat chronic and acute pain through myofascial trigger point therapy
The course targets only the specialists: doctors (sports medicine, recovery medicine, orthopedics, traumatology, etc.), physiotherapists or physiotherapists assistants, licensed massage therapists, as well as the final year students.

COURSE CONTENT “TRIGGER POINTS THERAPY”

1. Introduction. Trigger Points Therapy as a Rapid and Effective Pain Relief Method
• What are Trigger Points. What is Myofascial Pain Syndrome.
• The actuality of the subject. History.
• Etiology of Trigger Points. Clinical aspects.
• Trigger Points Classification.
• Activating factors
• Perpetuating factors

2. Diagnosis of Trigger Points. Palpation skills
• Symptoms and diagnostic criteria
• Localization of Trigger Points. The area of referred pain
• Patient positioning and Trigger Point palpation / identification techniques

3. Trigger Point Treatment Methods
• Invasive and non-invasive methods of treatment
• Deep massage of Trigger Points
• Stretching techniques
• Other methods of treatment

4. Myofascial Pain Syndrome – head / neck region.
• Overview. Localization. Associated symptoms. Trigger Points Treatment (demonstrations and practice)
• Trapezius muscle (upper trapezius, middle trapezius and lower trapezius)
• The sternocleidomastoid muscle
• Chewing muscles
• Suboccipital muscle
• Temporal muscle
• Posterior muscles of the neck
• Splenius muscles of the head and neck

5. Myofascial Pain Syndrome – upper body
• Overview. Localization. Associated symptoms. Trigger Points Treatment (demonstrations and practice)
• Elevator scapulae
• Pectoral muscles
• The scalene muscles
• Latissimus dorsi
• The supraspinatus muscle
• Infraspinatus muscle
• Rhomboid muscles
• Deltoid muscle
• Brachial biceps muscle
• Brachial triceps muscle
• Intercostal muscles and diaphragm

6. Myofascial Pain Syndrome – lumbar spine and lower limbs
• Overview. Localization. Associated symptoms. Trigger Points Treatment (demonstrations and practice)
• Paraspinal muscles
• Quadratus lumborum muscle
• The iliopsoas muscle
• gluteus maximus muscle
• Medium gluteus muscle and gluteus minimus muscle
• Rectus Abdominalis muscle
• The pyriform muscle

• Hamstring muscles
• The quadriceps muscles
• Soleus muscle
• Anterior tibial muscle and posterior tibial muscle

7. Chronic conditions associated with the existence of Trigger Points
• Migraine and headaches
• epicondylitis
• Carpal tunnel syndrome
• Lumbar pain, sciatica, pyriform syndrome
• Plantar fasciitis

8. Diagnostic difficulties
9. Contraindications to Trigger Points Therapy
10. Examination and patient history
11. Recommendations for patients

Program

15/02/20

9.00-11.00 – Theory

11.00-11.15 – Coffee break

11.15-13.30 – Practice

13.30-14.30 – Lunch

14.30-16.00 – Practice

16-16.15 – Coffee break

16:15- 18.00 – Practice

16/02/20

9.00-11.00 – Theory

11.00-11.15 – Coffee break

11.15-13.30 – Practice

13.30-14.30 – Lunch

14.30-15.30 – Practice

15:30-15.45 – Coffee break

15:45- 17 – Practice

We are expecting You!