Tag Archives: Homeopathy

Lyme Arthritis

lyme-disease-300x225-300x225

 

Lyme disease / Lyme borreliosis / is an infectious disease caused by at least four bacterial species of the Borrelia genus. The Borrelia burgdorferi is a major cause in North America, while the Borrelia Afzelii, the Borrelia Garini, the Borelli Spielmanii, and others are characteristic causes in Eurasia.

Borrelia is spread in humans after a bite of hard feathered ticks, but there are also confirmed serological cases of transfusion by fleas, some flies and mosquitoes.

The reservoir of the infection serve various wild, domestic animals, including some nesting birds on the ground.

Lyme disease requires an arthropod, but a case of transmission through breast milk, tears, human secretions and sex is described.

 

maxresdefault (1)

 

Lyme borreliosis is a multisystem disease that manifests itself with the symptoms:

 1. skin lesions
  – erythema migrans
  – acrodermatitis chronica atrophicans / third clinical stage occurring years after the bite /
 2. flu-like conditions
 3. neurological diseases occurring weeks to months after the bite
  – meningitis
  – encephalitis

– asymmetric polyneurites

– peripheral paresis of the facial nerve (especially in children)

– progressive encephalomyelitis / third clinical stage occurring years after bite /

 

4. affecting the bone-joint apparatus
– arthritis, with predominant involvement of knee joints, joint joints

– arthralgia

– myalgias

– chronic erosive arthritis / third clinical stage occurring years after bite /

 

5. affecting the cardiovascular system
– myocarditis

– pericarditis

 

Borreliosis leads to a powerful immune response and persistence in the circulation. The disease goes through various clinical stages, from early to late infection.

 

15-1694-F2

 

BCMJ_Vol57_No9_bccdc-table

 

Specific IgM antibodies are detected at higher concentrations in the early stages of the infection, and in the later stages they decrease progressively. In the first weeks after infection, the antibodies may be in undetectable values ​​and the test may be negative. An isolated IgG positive result may indicate active Lyme disease or an infection with persistent antibodies. In case of undefined and boundary values ​​of antibodies, as well as confirmation of the diagnosis of Lyme disease, it is advisable to use immunoblot-tests.

The allopathic treatment of Lyme disease is based on the use of antibiotics susceptible to Borrelia burgdorferi. The duration of the course and the regimen of administration are related to the phase of infection and clinical symptoms.

 

 

 

 

Often patients with long-term borreliosis are also looking for alternative treatment approaches.

Neitropia Clinic presents a case of 10-year duration of Lyme disease showing chronic arthritis of joints of hands and ankles, with a persistently high level of IgG in the circulation. Additional manifestation of carpal tunnel syndrome. As a result persistent morning stiffness,limitation in limb movement , partial contractions.

The treatment plan includes:

 1. homeopathic remedy covering symptoms of arthritis and carpal tunnel syndrome
 2. homeopathic Borrelia nose
 3. ultrasound therapy of palms and wrists for carpal tunnel symptoms – pain, edema, contractions, decreased finger mobility, hands and wrists, by improving tissue circulation

 

 

 

The result was impressive only days after homeopathic therapy – decreased joint swelling, lack of pain and morning stiffness.

And thanks to the ultrasound therapy increased mobility in the joint-arm apparatus by hand, an increased perimeter of possible actions by hand, reduced to almost all symptoms of carpal tunnel syndrome.

Therapy follows its course.

Follow-up of the case will be posted .

 

 

Author Dr. Eliya Kostova

Лаймска Болест. Артрит

lyme-disease-300x225-300x225

 

Лаймска болест / Лаймска борелиоза/ е инфекциозно заболяване, причинено от поне четири бактериални представители на род Борелия. Борелия бургдорфери е основен причинител в Северна Америка, докато Борелия афзелии, Борелия гаринии, Борелия спилмании и др. са по характерни причинители в Евразия.

Borrelia се разпространява у хората след ухапване от твърдите еленови кърлежи, но са и  потвърдени серологично случаи  на пренасяне чрез бълхи, някои видове мухи и комари.

Резервоар на инфекцията служат различни диви, домашни животни, включително и някои гнездящи на земята птици.

Лаймската болест изисква членестоног преносител,но са описани случай на пренос чрез майчино мляко, сълзи, човешките секрети и  по полов път .

 

 

maxresdefault (1)

 

Лаймската борелиоза е мултисистемно заболяване, което се проявява със симптомите :

 • кожни лезии
         – erythema migrans
          – acrodermatitis chronica atrophicans / трети клиничен стадий проявяващи се години след ухапването /
 • грипоподобни състояния
 • неврологични заболявания, проявяващи се седмици до месеци след ухапването
          –  менингити

– енцефалити

– асиметрични полиневрити

– периферна пареза на лицевия нерв (особено при деца)

– прогресиращ енцефаломиелит  / трети клиничен стадий проявяващи се години след ухапването /

 

 • засягане на костно-ставния апарат

– артрит, с предимно засягане на коленни стави, стави ръце

– артралгии

– миалгии

– хроничен ерозивен артрит / трети клиничен стадий проявяващи се години след ухапването /

 

 • засягане на сърдечно-съдова система

– миокардит

– перикардит

 

Борелиозата води до мощен имунен отговор и  персистиране в циркулацията. Заболяването преминава през различни клинични етапи, от ранна към късна инфекция.

 

laimska_bolest

 

 

Резултат за IgM към Borrelia burgdorferi Резултат за IgG към Borrelia burgdorferi Интерпретация
отрицателен oтрицателен Без данни за инфекция.При съмнителни клинични симптоми се препоръчва изследване на втора серумна проба след 2-3 седмици.
положителен отрицателен Инфекция в ранен клиничен стадий
отрицателен положителен Възможна е инфекция във всеки клиничен стадий
положителен положителен Остра инфекция

Специфични IgM антитела се откриват в по-високи концентрации в ранните стадии на инфекцията, като в по-късните етапи те намаляват прогресивно.В първите седмици след инфектирането е възможно антителата да бъдат в недетектируеми стойности и теста да бъде отрицателен. Изолиран положителен резултат за IgG може да показва активна лаймска болест или преминала инфекция с персистиращи антитела. При неопределени и гранични стойности на антителата, както и за потвърждаване на диагнозата лаймска болест е препоръчително използването на имуноблот -тестове.

Алопатичното лечението на Лаймската болест се заключава в приема на антибиотици, чувствителни към Borrelia burgdorferi. Продължителността на курса и схемата на приемане са във връзка с фазата на инфекцията и клиничните симптоми.

 

 

 

Често пациенти с дългодишна борелиоза търсят и алтернативни подходи за лечение.

Нейтропия клиника представя случай на 10г продължителност на Лаймска болест с изява хроничен артрит на стави ръце и глезени, с персистиращо високо ниво на Ig G антитела в циркулацията. Добавъчна проява на карпален тунел синдром. В резултат персистираща сутрешна скованост, ограничение в движението на крайниците, парциални контрактури.

Терапевтичният план включва :

 • хомеопатично лекарство покриващо симптоми на артритните оплаквания и карпален тунел синдром
 • хомеопатичен нозод Borrelia
 • ултразвукова терапия на длани и китки за купиране симптоми на карпален тунел – болка, оток , контрактури, намалена подвижност на пръсти ръце и китки, чрез подобряване на тъканната циркулация

 

 

 

 

 

Резултатът бе впечетляващ само след дни от приложената хомеопатична терапия – намален оток на стави, липса на болка и сутрешна скованост.

А благодарение на ултразвуковата терапия увеличена подвижност в ставно -връзковия апарат на ръка, увеличен периметър на възможните действия с ръка, сведени почти до минимум симптоми от карпален тунел синдром.

Терапията следва своя ход.

Проследяването на случая ще бъде публикуван в последващ пост.

 

Автор Д-р Елия Костова