Генни маркери & Психосоматика

 

През 1489 година Леонардо да Винчи започва да твори своята емблематична за историята на медицината поредица от анатомични рисунки. През следващите двадесет и пет години той систематично  дисекцира  около тридесет човешки трупа стремейки се да открие, опише и онагледи строежа на човешкото тяло.

Но как да се дисекцира функцията на нервната тъкан, най- високо организираната и комплексна система в човешкото тяло ?

Изследвания като ренгенография, компютърна томография, магнитнорезонансна томография, пневмоенцефалография, вентрикулография, цистернография, ангиография, термография, ехография и др. , дават топологично образно онагледяване, но не и  дисекция на нервобиологията и неврофизиологията.

 

Нервната система при гръбначните животни и човека по морфологични признаци се дели на:

 • Централна нервна система:
  • Главен мозък
  • Гръбначен мозък
 • Периферна нервна система

По функционални признаци се дели на :

 • Соматична нервна система – инервира  скелетната мускулатура, като по този начин запазва позата на тялото и осигурява неговото придвижване
 • Вегетативна нервна система – регулира дейността на вътрешните органи и способства за поддържането на телесната хомеокиназа.
  • Симпатикова нервна система –  предганглийни неврони в гръбначния мозък от първия гръден до втори / трети поясен прешлен
  • Парасимпатикова нервна система –  главномозъчни /III, VII, IX и X/  или гръбначномозъчни нерви /първия до петия поясен прешлен/

Комуникацията във, между и от нервната система към подопечните части на тялото се осъществява чрез химически сигнални вещества – невротрансмитери.

 

 

Хомеостаза на физиологичните процеси в тялото пряко зависи , както и определя невротрасмитерната хомокинетика.

Строежа и функцията на човешкото тяло е кодирано в генните секвенции на ДНК.

Генната експресия  е основата за клетъчната диференция, морфогенеза, функционалност осигуряващи от своя страна  променливостта и приспособимостта на всеки организъм.

В този ред на мисли за да се  “дисекцира” нервата тъкан е нужна  дисекция на генната експресия.

През 2009 год. Д-р Роналд Дозорец основава компания Genomind, с цел персонализиране на подхода в обследването на пациенти, по специално невропсихиятрия, чрез Genecept Assay тест , включващ 18 клинично валидирани гени /12 фармакодинамични и 6 фармакокинетични/.

 

Презентация Genecept Assay, Genomind от представителя за България на Genomind –  Компания    NM Genomix

Генетичният тест  предоставя информация за генна мутация и показаността за подходяща терапия, било то неврофармакологична или алтернативен подход.

През 2016 год бе публикувано изследване за връзката на фолатния метаболизъм и аутизъм.

L-Methylfolate supplementation in a child with autism and methyltetrahydrofolate reductase, enzyme gene C677TT allele.

 

Метилтетрахидрофолат редуктаза / MTHFR / е ензим, който превръща фолиевата киселина от храната в активна форма. Хората, които имат MTHFR генна мутация не могат да произведат този ензим и това води до сериозни здравословни проблеми.

MTHFR е свързан със:

 • Способността за синтез и усвояване на биоактивната фолиева киселина
 • Усвояването на витамини, минерали, основни мастни киселини и аминокиселини, които си взаимодействат с фолиева киселина
 • Способността за рециклиране на хомоцистеина, за да се поддържа доброто метилиране
 • Генерирането на важни невротрансмитери, които влияят на психичното здраве
 • Синтеза на неувредени ДНК и РНК
 • Генерирането на достатъчно бели и червени кръвни клетки

Ключови полиморфизми на  MTHFR са  A1298C и C677T.

С677Т е свързан с повишени нива на хомоцистеин и води до сърдечни заболявания , Алцхаймер, Аутизъм .

A1298C влияе на невротрансмитерите и води до промени в настроението и склонност към пристрастяване.

 

Един от 18 тестови гена в Genecept Assay тест е  MTHFR /A1298C и C677T/.

Това дава възможност за установяване на генни вариации в метилирането и диагностициране коректно на  симптомите, както изготвяне на подходящ терапевтичен план за корекция на хомоцистеиновия и фоливия киселина метаболизъм.

Комплементарен подход е прием на L – метил фолат; LMNT / неуротерапия/ формула за Фолиева киселина и вит Б12./Неуротерапия /

Компания NM Genomix е лидер в предлагането на молекулярно-генетични изследвания. Екипът на компанията се състои от специалисти по медицинска диагностика, патология, медицинска биология и медицински биотехнологии, които осигуряват компетентна грижа за своите пациенти.

 

Клиника Нейтропия  и Компания NM Genomix са в помощ за вас да извървите пътя от коректната молекулярно – генетична диагноза до изготвяване на подходящ терапевтичен план.

 

 

Автор Д-р Елия Костова

 

 

 

Traction in the Motion

Neitropia & Meditrac Medical Equipment Ltd.
Represent Cervico 2000 & Vertetrac & D. B. S (Dynamic Brace System)

Cervico 2000 is a dynamic ambulatory traction device for the treatment of acute and chronic neck pain based on an entirely new three-dimensional traction approach to treatment.

Cervico 2000 goes beyond pain relief to target the actual cause of the pain. Cervico 2000 actively promotes the healing of disorders by performing a decompression to the cervical spine, reducing the pain from injuries such as herniated discs, torticollis and whiplash.

Cervico 2000 breaks away from conventional neck braces and wall mounted devices to offer an autonomous solution that can be customized to fit the patient’s needs. The key to the Cervico 2000’s approach is its ability to conduct both symmetric and asymmetric traction to the cervical spine.

Benefits and Advantages:
– Only 15 minutes per treatment session: Treatment duration is shorter than other conventional treatments, requiring on average 15 – 20 minutes per day. As a result, patients are no longer confined to time-consuming solutions and can regain control over their schedule and lives.

Indications for use:
-Neck pain as a result of discogenic disorders, osteoarthritis, or degenerative changes in the cervical spine
-Whiplash injuries, usually as a result of a traffic accident (injuries which do not involve breakage or dislocation of the bones)
-Torticollis as a result of rheumatic or muscular spasm or torticollis with a neurological signsJob-related neck pain (i.e. clerks, secretaries), prolonged computer use, sewing, etc
-Sports injuries (without breakage or dislocation).

Vertetrac Dynamic Ambulatory 3-D Traction

Vertetrac’s lumbar ambulatory decompression system is an
innovative and cost-effective approach to treating spinal injuries and disorders, including: lower back pain, scoliosis, sport injury, herniated discs, and sciatica.
The Vertetrac outperforms traditional traction methods such as body braces and decompression tables through implementing 3-D decompression: vertical, horizontal, symmetrical and asymmetrical traction, allowing for complete freedom of movement during treatment.

The novel product applies decompression with horizontal force in order to enable simultaneous 3-D decompression therapy from all dimensions.
The Vertetrac allows for complete freedom of movement: the patient is encouraged to partake in active rehabilitation during treatment in order to instigate accelerated recovery.

Benefits and Advantages:
-Only 30 minutes per treatment session – Treatment sessions are significantly shorter and can be completed with minimal interruption of the patient’s daily routine.
– Complete freedom of movement: patients wearing the device have the freedom to move and perform light activities and physical exercise such as walking, standing, or sitting, during treatment.

Indications for use:
-All lumbar disc disorders of primary and secondary origin
-Lumbar back disorders caused by misalignment of the apophyseal joints
-Lumbar back disorders caused by Spondyloarthrosis and Spondylolystesis
(First and second degree)
-Sports injury
-Sciatica
-Spinal Stenosis due to disc herniation
-Idiopathic Scoliosis (juvenile, adolescent or adult)

D. B. S (Dynamic Brace System)

The D.B.S. (Dynamic Brace System) is a patented system used for the treatment of idiopathic juvenile, adolescent, and adult scoliosis.

Scoliosis is a lateral curvature of the spine and is considered the most common spinal deformity. Approximately 500,000 American adults have scoliosis of over 30°. Scoliosis in adults over 20 years of age begins in childhood or adolescence, and is mostly overlooked until it is quite severe.

There are two different forms of scoliosis: structural, with definite changes in the vertebrae, and postural, which is of functional character.

The D.B.S unit serves as an attachment to the Vertetrac and adjusts the traction in combination with a horizontal pressure force locating it on the apex of the curve.
Benefits and Advantages:
Safe and Cost-Effective
While invasive procedure might have irreversible results and require subsequent rehabilitation post-hospitalization, the D.B.S treatment costs a fraction of the costs of spinal surgery and has no side effects.

Indications for use:
The spinal curvature is between 10-30 degrees and has structured changes including rotation. The curve progression should be considered only with a minimum increase of 5 degrees on two sequential X-rays

Dear patients you can improve your musculo-sceletal health, restore posture with Meditrac Medical Equipment products in Neitropia Clinic just for 15-30 minutes daily for 10-15 days.
Be healthy and fit!

Video:Traction in the Motion

#Meditrac
http://meditrac.co.il

#Neitropia
https://neitropia.com

Тракция в движение

Нейтропия & Meditrac Medical Equipment Ltd.
Представят Cervico 2000 & Vertetrac & D. B. S (Dynamic Brace System)

Cervico 2000 е динамично амбулаторно тракционно устройство за лечение на остра и хронична болка в шията, базирано на изцяло нов триизмерен подход.

Cervico 2000 надхвърля болкоуспокояването, за да се насочи към действителната причина за болката. Cervico 2000 активно насърчава заздравяването, като извършва декомпресия на шийния отдел на гръбначения стълб, намалявайки болката от наранявания, дискова херния, тортиколис и камшичен удар.

Cervico 2000 се откъсва от конвенционалните яки за шията, за да предложи самостоятелно решение, което може да бъде персонализирано според нуждите на пациента. Ключът към подхода на Cervico 2000 е неговата способност да провежда както симетрично, така и асиметрично сцепление към гръбначния стълб.

Предимства :
– Само 15 минути на сесия за лечение: Продължителността на лечението е по-кратка от другите конвенционални лечения, изискващи средно 15-20 минути на ден. В резултат на това пациентите вече не са времево ограничени и могат да си възвърнат контрола върху графика и живота си.

Индикации за употреба:
– Неприятна болка в резултат на дискогенни нарушения, остеоартрит или дегенеративни промени в гръбначния стълб
– Камшичен удар, обикновено в резултат на пътнотранспортно произшествие (наранявания, които не включват счупване или разместване на костите)
-Тортиколис в резултат на ревматичен или мускулен спазъм ,тортиколис с неврологични признаци, свързани с болка в шията (т.е. чиновници, секретари), продължителна компютърна употреба, шиене и т.н.
– Спортни травми (без счупване или изместване).

Vertetrac динамична амбулаторна 3-D тракция

Системата за лумбалната амбулаторна декомпресия на Vertetrac е
иновативен и ефективен подход към лечението на гръбначните травми и разстройства, включително: болка в долната част на гърба, сколиоза, спортна травма, херниални дискове и ишиас.
Vertetrac превъзхожда традиционните методи за сцепление, като скоби за тяло и декомпресионни техники, чрез прилагане на 3-D декомпресия: вертикална, хоризонтална, симетрична и асиметрична тяга, позволяваща пълна свобода на движение по време на лечението.

Новият продукт прилага декомпресия с хоризонтална сила, за да позволи едновременна 3-D декомпресивна терапия от всички направления.
Vertetrac позволява пълна свобода на движение: пациентът се насърчава да участва в активна рехабилитация по време на лечението, за да подбуди ускорено възстановяване.

Предимства :
– Само 30 минути на сесия за лечение – лечебните сесии са значително по-кратки и могат да бъдат завършени с минимално прекъсване на ежедневието на пациента.
– Пълна свобода на движение: пациентите, носещи устройството, имат свободата да се движат и да извършват леки дейности и физически упражнения, като ходене, стоене или седене по време на лечението.

Индикации за употреба:
– Всички заболявания на лумбален сегмент на гръбначния стълб от първичен и вторичен произход
– Заболявания в гръбначния стълб, причинени от неправилно подравняване на апофизните стави
– Заболявания в гръбначния стълб, причинени от спондилоартроза и спондилолистеза(Първа и втора степен)
– Спортни травми
– Ишиас
– Спинална стеноза поради дискова херния
– Идиопатична сколиоза (юноши, юноши или възрастни)

D. В. S (динамична система за захващане)

D.B.S. (Dynamic Brace System) е патентована система, използвана за лечение на идиопатична ювенилна, юношеска и възрастни сколиоза.

Сколиозата е странично изкривяване на гръбнака и се смята за най-честата деформация на гръбначния стълб. Приблизително 500 000 американски възрастни имат сколиоза над 30 °. Сколиозата при възрастни над 20-годишна възраст започва в детството или юношеството и се пренебрегва преди да стане доста тежка.

Има две различни форми на сколиоза: структурни, с определени промени в прешлените и постурален, който е от функционален характер.

Устройството D.B.S се прикачва към Vertetrac и регулира теглителната сила в комбинация с хоризонтална сила на натиск спрямо върха на кривината.

Предимства:
– Безопасен и ефективен
– Инвазивната процедура може да има необратими резултати и да изисква последваща рехабилитация след хоспитализация, докато лечението с D.B.S спестява от разходите за хирургична намеса и няма странични ефекти.

Индикации за употреба:
– Изкривяване на гръбначния стълб между 10-30 градуса със структурни промени, включително ротация. Прогресията на кривата трябва да се има предвид само при минимално увеличение от 5 градуса при две последователни рентгенови изследвания.

Уважаеми Пациенти, можете да подобрите здравето на мускулно-скелетната си система, да възстановите стойката си чрез медицинската апаратура на Meditrac в клиника Нейтропия само за 15-30 минути дневно в продължение на 10-15 дни.
Бъдете здрави и стройни!

Видео: Traction in motion

#Meditrac
http://meditrac.co.il

#Neitropia
https://neitropia.com

Автор: Др. Елия Костова

Нейтропия Клиника

Кожа от риба при лечение на изгаряния

Учени от Федералният Университет в севернобразилския град Кеъра експериментират с ново лечение на множествени изгаряния, прилагайки кожа от рибата тилапия, намалявайки многократно болковия синдром и нуждата от медикаменти.

Лекарите обгръщат изгорялата кожа на детето със стерилизирана кожа на тилапия риба в Института д-р Хосе Фрота в североизточния крайбрежен град Форталеза, Бразилия, 3 май 2017 г. REUTERS / Пауло Уитакър

Новината за този иновативен и практичен подход при лечение на изгаряния бе публикуван в публичното пространство през май 2017г.

Brazilian doctors use fish skin to treat burn victims

В късното лято на 2017г от клиника Нейтропия потърси помощ майка, чийто дете бе жертва на изгаряне втора степен от горещо мляко.

Благодарение на бързата намеса на болничния екип, болковия синдром е сравнително копиран, но раните от изграянето са големи и е нужна трансплантация на кожа.

Уплахата, сълзите в очите на детето бе накарало майката да потърси алтернативен подход.

Предложен и бе бразилският метод за лечение на изгаряния с кожа от риба.

В региона на Черноморския бряг бе дотъпна риба паламут и ципура, с качества сходни с тилапия. Месестта риба, бога на колаген, протеини и вит А, нужни в изграждането на нова кожа.

Кожа от паламут и ципура бе налагана в рамките на три седмици.

Прилагани бяха хомеопатични медикаменти и домашно приготвени мехлеми от билки.

Благодарение на именно на комплексния подход в лечението след третата седмица кожата бе възстановена.

“В началото подходихме доста скиптично, но след първото слагане още имаше страхотно подобрение. А след третото налагане ефекта беше потресаващ. Кожата беше изхранена и спокойна. Благодарение на този начин на лечение детето ми се възтанови.”В.С.Майка

“Използването на кожата на тилапията за изгаряния е безпрецедентно”, казва Одорико де Мораис, професор в университета в Кеъра. “Рибата обикновено се изхвърля, затова използваме този продукт, за да го превърнем в нещо от социално значение”.

Лечението на изгаряния с кожа от риба може да ускори заздравяването с няколко дни и да намали нуждата от болкоуспокояващи, твърдят бразилските изследователи, а ние го налбюдавахме вече тук в България.

Автор: Др. Елия Костова

Нейтропия Клиника

43.2140527.914733